Türkiye Viral Hepatit Önleme Kontrol Programı sahada uygulanmaya başlamıştır

Dağıtım Yerlerine;

Bakanlığımızca viral hepatit yeni vaka sayısının ve viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılması amacıyla “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı ( 2018 - 2023 )” hazırlanmıştır . Programa yönelik geliştirilen stratejiler doğrultusunda hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması, hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır .

Hepatit B virüsü ile enfekte anneden bebeğe bulaşın önlenmesi doğum öncesi testlerin yapılması, hamilelik sırasında hastalığın takibi, gerekli durumlarda tedavi uygulanması, güvenli doğum, doğumdan sonra ilk 12 saatte yenidoğana aşı ve immünglobulin uygulanması, annedeki viral yüke göre antiviral profilaksi başlanması, doğum sonrası takip süreçlerinin güçlendirilmesi anneden bebeğe bulaşın önlenmesinde çok önemlidir .

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde anneden bebeğe Hepatit B virusu (HBV) bulaşının önlenmesi amacıyla HBsAg pozitif anneden bebeğe bulaş yüzdesinin tespit edilerek % 90 azaltılması hedeflenmektedir . Bu kapsamda;

1. Gebelerin periyodik muayeneleri sırasında Hepatit B ve C virusu enfeksiyonu yönünden tetkik edilerek değerlendirilmesi ve gebelik sonrası kişisel korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmesi,

2. Ekte yer alan Viral Hepatit Yönetim Algoritması ’na göre ilk trimesterde tüm gebelere HBsAg ve Anti HCV bakılması,

3. HBsAg ve/veya Anti HCV pozitif saptananların gebelik döneminde profilaksi ve tedavi yönünden değerlendirilmeleri için Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji veya Gastroenteroloji Uzmanına sevk edilmesi,

4. Hepatit B pozitif gebelerde yenidoğanlara yönelik aşı ve immunglobulin uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin işlemlerin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi ve tüm aile hekimlerine tebliği ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.